วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 5 ธันวาคม 56


การแสดงออกถึงความเป็นข้าราชการ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

4 พย. 56


ประชุมทีมงาน สพอ.สะเมิง
12 พย 56


ประชุมเจ้าหน้า สพอ.สะเมิง
4 ธค. 56


ประชุมโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล
แก่ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๑ ธ.ค. ๕๖


ประชุมเตรียมความพร้อมในการ
จัดงานวันสตรอเบอรรี่และของดีอำเภอสะเมิง
11 ธันวาคม ๒๕๕๖


ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
4 พย. 56 
โอทอปอำเภอสะเมิง


KM พช.
ภูมิปํญญาโอทอป
งานอช
ข้อมูล กชช.2 ค
กองทุนหมู่บ้าน
ผลิตภัณฑ์โอทอป
ศอช
กลุ่มออมทรัพย์
งาน กข.คจ

 

ประชุมทีมงาน สพอ.สะเมิง12 พย 56
ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานกฐิน11 พย. 56

ประชุมเตรียมความพร้อมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.27 พย. 56

 msn spaces statisticsr